dr Maciej M. Sokołowski

A strong message about energy Energy - economy - law A strong message about law A strong message about economy Achieving energy efficiency efficiently Energy Policy - Poland - Europe - World
PL EN
Publikacje zdjecie dr Maciej M. Sokołowski
MENU

"Energy security is one of those concepts, which everyone seems to know. The problem starts when the lights go out"

"The idea of civic energy sector and energy cooperatives seems to be an answer that responds to the social and financial problems encountered in the development of local energy industry"

"Modern economy and energy require an approach that is open to the discourse and participation of different actors at all levels of decision-making"

"Monopolisation does not serve the state, economy or citizens. Monopolisation serves monopolies"

"My day-watchman state is the centre ground occupying a place between interventionism and laissez-faire"

"I'm fascinated by watching how much we owe to electricity. How much we owe to Tesla, Edison and many other precursors of its use"

"The problem of long-term planning in economy is that it is long-term. Its creators do not think about implementation - the contractors bear in mind the planning process"

Publications

dr Maciej M. Sokołowski

LIST OF PUBLICATIONS (64)

 1. Books: Own or Edited (3):
 • Regulation in the European electricity sector, Abingdon-New York 2016.
 • Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wybrane zagadnienia infrastrukturalne (red. wraz z M. Pawełczykiem), Toruń 2013.
 • Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wnioski dla energetyki (red. wraz z F. Elżanowskim), Toruń 2011.
 1. Books: Commentaries (2):
 • Komentarz do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (współautor wraz z M. Jankowska, M. Pawełczyk, B. Pikiewicz,
  W. Ulanowski, R. Walczak), Warszawa 2014.
 • Komentarz do ustawy o rezerwach strategicznych (współautor),
  P. Ligenza, M. Pawełczyk, R. Stankiewicz (red.), Poznań 2012.
 1.  Research Reports (4):
 • District heating in the EU´s comprehensive assessment under energy efficiency directive, InnoHeat Report, Malmö 2014.
 • Wyzwania regulacyjne polskiej energetyki, Warszawa 2013.
 • Inwestycje w polskiej energetyce, Warszawa 2013.
 • Energy markets in the Baltic Sea Region, Göteborg 2013.
 1. Articles (55):
 • Burning out coal power plants with the Industrial Emissions Directive, "Journal of World Energy Law and Business", vol. 11, iss. 3, 2018: pp. 1-10, doi: 10.1093/jwelb/jwy008
 • European Law on the Energy Communities: a Long Way to a Direct Legal Framework, "European Energy & Environmental Law Review", vol.27, iss. 2, April 2018: pp. 60-70.
 • Aksjologia europejskiego prawa energetycznego, [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, t. 2, Warszawa 2017.
 • Discovering the new renewable legal order in Poland: with or without wind?, "Energy Policy", vol. 106, July 2017: pp. 68–74.
 • Własność intelektualna w energetyce - prawne uwarunkowania uzyskania patentu, "Nowa Energia", 2/2017.
 • Wybrane zagadnienia prawne działalności samorządu terytorialnego w zakresie energetyki, [w:] Mirosław Stec, Marek Mączyński (red.), Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i granice jej prowadzenia, Warszawa 2016.
 • Nielegalny pobór energii i inne nieuprawnione działania wymierzone w prawidłową dostawę energii elektrycznej – przegląd światowego ustawodawstwa, [w:] A. Walaszek-Pyzioł (red.), Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. Studium prawne, Warszawa 2016.
 • China, energy, policy, evolution, revolution: Questions and answers, [in:] J. Marszałek-Kawa (ed.), Economic and energy stability in Asia. Perspectives and scenarios, Toruń 2016.
 • Miejsce energetyki w planowaniu zagospodarowania przestrzennego polskiego morza, "Nowa Energia", 1/2016.
 • Local Public Energy Utilities: A Road to Improving Local Energy Security, [in:] Local utilities and public services in Europe: challenges and opportunities, "Network Industries Quarterly", vol. 17, no. 4, 2015.
 • Priorities of Energy Policy of Japan under Abeonomics, [in:] M. Sitek, M. Łęski (eds), Opportunities for cooperation between Europe and Asia, Józefów 2015.
 • Developments of the Energy Policy of China: A Long March not a Short Run, [in:] M. Sitek, M. Łęski (eds), Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century, Józefów 2014.
 • Podstawy prawne poprawy efektywności energetycznej w Unii Europejskiej,
  [w:] K. Ziemski, P. Lissoń (red.), Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska w prawie energetycznym, Poznań 2014.
 • Umowa o poprawę efektywności energetycznej - zagadnienia wybrane,
  [w:] A. Walaszek-Pyzioł, T. Długosz (red.), Nowe typy usług w działalności gospodarczej, Warszawa 2014.
 • System gwarancji pochodzenia, "Czysta Energia" 2014, nr 2.
 • Oddziały przedsiębiorcy zagranicznego w energetyce i prawie energetycznym, [w:]
  M. Pawełczyk, R. Stankiewicz (red.), Przedsiębiorca zagraniczny w Polsce. Aspekty prawne, Poznań 2013.
 • Energia chińskiego smoka. Próba zdefiniowania chińskiej polityki energetycznej, [w:] A. Kandzia, M. Kucharski, T. Okraska (red.), Pisma Humanistyczne. Made in China - czyli rozmowy o Państwie Środka, Katowice 2013.
 • Rozważania o istocie współczesnej regulacji, [w:] A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja innowacja w sektorze energetycznym, Warszawa 2013.
 • Wykorzystanie instytucji kontroli przez Ministra Gospodarki, [w:] M. Pawełczyk,
  R. Stankiewicz (red.), Kontrola działalności gospodarczej, Warszawa 2013.
 • Energy as a conflict trigger. Comparative analysis of international disputes in the Middle East with energy relations in the background, [in:] International disputes - a challenge for the contemporary world, Warsaw 2012.
 • Test konkurencji w energetyce. Wybór probierza, [w:] T. Długosz (red.), Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych, Kraków 2012.
 • Wyzwania współczesnej energetyki, a programowanie aktywności organów administracji. Studium wybranych przypadków, [w:] A. Walaszek-Pyzioł (red.), Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego, Kraków 2012.
 • Radca prawny w prawie energetycznym, [w:] M. Pawełczyk, R. Stankiewicz (red.), Publicznoprawny status radcy prawnego, Warszawa 2012.
 • Potrzeba przebudowy systemu wsparcia w świetle wymagań europejskiej polityki energetycznej (wraz z K. Żmijewskim), [w:] K.M. Ziemski (red.), Energetyka a samorząd. Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce, Poznań 2012.
 • Prawny wymiar elektroenergetycznych inwestycji sieciowych w Polsce,
  [w:] R. Stankiewicz (red.), Kierunki rozwoju prawa administracyjnego,
  Warszawa 2011.
 • Konstytucyjne podstawy państwowego bezpieczeństwa energetycznego - analiza porównawcza uregulowań polskich i międzynarodowych, [w:] E. Grzęda, Ł. Zbyszyński (red.), Konstytucja RP, a stosunki międzynarodowe, Kraków 2011.
 • Perspektywy dla "inteligentnych sieci", "Ecomanager" 2011, nr 10.
 • Prawny aspekt przyłączenia do sieci elektroenergetycznej sportowych obiektów infrastrukturalnych. Wnioski w kontekście organizacji Euro 2012, [w:] M. Koszowski (red.), Prawo sportowe i turystyczne - między regulacją a deregulacją, t. II,
  Kraków 2011.
 • Bezpieczeństwo energetyczne w polskim systemie prawnym, [w:] Z. Dziemianko (red.), Bezpieczeństwo współczesnego świata - informatyka, technika, gospodarka, Poznań 2011.
 • The Main Frameworks of the National Programme for the Reduction of Emissions: Towards the National Programme for Low-Emission Economic Development.
  The Public Board?s Role
  (wraz z K. Żmijewski), "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies" vol. 4, 2011.
 • Znaczenie gazownictwa dla realizacji wymagań europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej, "Przegląd gazowniczy" 2011, nr 2.
 • Analiza zapisów Mapy Drogowej Odbudowy źródeł. Efektywnie o energetyce (cz.4) (wraz z K. Żmijewskim), "Energia i Budynek" 2011, nr 7.
 • O niektórych aspektach udostępniania informacji publicznej przez podmioty dysponujące majątkiem publicznym (wraz z R. Stankiewiczem), "Przegląd Prawniczy UW" 2011, nr 1-2.
 • Ku instytucjonalizacji europejskiej regulacji - wnioski płynące z analizy ram ustrojowych Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
  (wraz z R. Stankiewiczem), [w:] B. Bieńkowska, D. Szafrański (red.) Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym, cz. III, Warszawa 2011.
 • W pościgu za "uciekającym przemysłem" (wraz z K. Żmijewskim), "Ecomanager" 2011, nr 6.
 • Rozwój sieci elektroenergetycznych w Polsce w kontekście uregulowań pakietu klimatyczno-energetycznego, (wraz z K. Żmijewskim), "Acta Energetica" 2010, nr 3.
 • Analiza zapisów Mapy Drogowej Odnawialnych Źródeł Energii. Efektywnie
  o energetyce
  (cz.3), (wraz z K. Żmijewskim), "Energia i Budynek" 2010, nr 9.
 • Identyfikacja barier i problemów związanych z polską energetyką odnawialną, jako wybór relewantnej informacji dla rządu, społeczeństwa i gospodarki
  (wraz z K. Żmijewskim), Józefów 2010.
 • Ciepłownictwo - efektywny przegląd uwarunkowań i problemów
  (
  wraz z K. Żmijewskim), "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" 2010, nr 12.
 • Proces inwestycyjny w kontekście "pakietu klimatyczno-energetycznego" Unii Europejskiej (wraz z F. Elżanowskim), [w:] M. Cherka, F. Elżanowski, M. Swora,
  K. Wąsowski (red.), Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Warszawa 2010.
 • Budowa elektrowni i elektrowni jądrowej jako szczególny przypadek procesu inwestycyjnego (wraz z F. Elżanowskim), [w:] M. Cherka, F. Elżanowski, M. Swora,
  K. Wąsowski (red.), Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Warszawa 2010.
 • Prawne uwarunkowania rynku dzieł sztuki w Polsce - wybrane zagadnienia,
  [w:] W. Kowalski, K. Zalasińska (red.), Rynek dzieł sztuki, Warszawa 2010.
 • Analiza zapisów Mapy Drogowej Energetyki Jądrowej. Efektywnie o energetyce (cz.2) (wraz z K. Żmijewskim), "Energia i Budynek" 2010, nr 8.
 • Analiza zapisów Mapy Drogowej Efektywności. Efektywnie o energetyce (cz.1)
  (wraz z K. Żmijewskim), "Energia i Budynek" 2010, nr 7.
 • Narodowy Program Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych, "Czysta Energia" 2010,
  nr 5.
 • Społeczne wsparcie rządu, czyli głos ekspertów w kwestii redukcji emisji, "Nowa Energia" 2010, nr 3.
 • Ramy prawne dla energetyki jądrowej w Polsce, Energia-Ekologia-Etyka,
  Kraków 2010.
 • W stronę polskiej polityki klimatyczno-energetycznej, [w:] Polska polityka energetyczna - wczoraj, dziś, jutro, Warszawa 2010.
 • Kolegialny model ustrojowy organu jako droga do pełnej niezależności polskiego regulatora sektora energetycznego, "Polityka Energetyczna" 2010, t. 13.
 • Rada Gabinetowa w polskim porządku konstytucyjnym. Teoretyczny zarys instytucji
  i jej praktyczne wykorzystanie po roku 1989,
  [w:] T. Kozłowski, T. Zych (red.),
  20 lat Wolnej Polski w oczach studentów, Warszawa 2010.
 • Prawne środki przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa energetycznego,
  [w:] M. Wierzbowski, R. Stankiewicz (red.) Współczesne problemy prawa energetycznego. Bezpieczeństwo-Konkurencja-Ochrona Środowiska, Warszawa 2010.
 • Instytucja kontroli w polskim prawie energetycznym na przykładzie art. 11 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2009, nr 4.
 • Ryszarda Kapuścińskiego metafory świata (wraz z M. Sokołowskim),
  [w:] M. Sokołowski (red.), Ryszard Kapuściński. Próba portretu, Warszawa 2008.
 • Między szacunkiem, a skandalem. Polskie symbole narodowe w ujęciu medialnym,
  [w:] M. Sokołowski (red.), (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje,
  t. II, Olsztyn 2007.
 • Sztuka faktu, czyli życie ciekawsze niż najciekawsza powieść, "Media - Kultura - Komunikacja Społeczna" 2006, nr 2.