Publications

Arrow down icon

Scroll down

Google Scholar Icon ResearchGate Icon X Icon YouTube Icon LinkedIn Icon Mail Icon

All publications

Publication Icon

Journal Papers (41)

Expand/collapse publication type icon
 1. R.J. Heffron, M.M. Sokołowski (2024), “Resolving energy policy failure: Introducing energy justice as the solution to achieve a just transition”, Energy Policy, 187: 114042Google Scholar 

 2. J. Sokołowski, M.M. Sokołowski (2023), “Successful policies for a just energy transition: three solutions from Poland’s residential energy sector”, Oxford Energy Forum, 135: 59-62 | Google Scholar

 3. C. Lauri, F. Shimpo, M.M. Sokołowski (2023), “Artificial intelligence and robotics on the frontlines of the pandemic response: the regulatory models for technology adoption and the development of resilient organisations in smart cities”, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing | Google Scholar 

 4. M.M. Sokołowski, M. Taylor (2023), “Just energy business needed! How to achieve a just energy transition by engaging energy companies in reaching climate neutrality: (re)conceptualising energy law for energy corporations”, Journal of Energy & Natural Resources Law, 41(2): 157-174 | Google Scholar 

 5. M. Taylor, J. Pettit, T. Sekiyama, M.M. Sokołowski (2023), “Justice-driven agrivoltaics: Facilitating agrivoltaics embedded in energy justice”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 188: 113815 | Google Scholar 

 6. M.M. Sokołowski, C. Lauri, A.E. Okem, B. Olivera, Y. Tsuji, P. Mikusek (2023), “Institutional dimensions of the just energy transition: Reflecting the role of energy justice in public administration”, Global Energy Law and Sustainability,  4(1-2): 177-201 | Google Scholar 

 7. M.M. Sokołowski, R.J. Heffron (2022), “Defining and conceptualising energy policy failure: the when, where, why, and how”, Energy Policy, 161: 112745 | Google Scholar

 8. Y. Chawla, F. Shimpo, M.M. Sokołowski (2022), “Artificial intelligence and information management in the energy transition of India: lessons from the global IT heart”, Digital Policy, Regulation and Governance, 24(1): 17-29Google Scholar

 9. M.M. Sokołowski, S. Kurokawa (2022), “Energy justice in Japan’s energy transition: pillars of just 2050 carbon neutrality”, The Journal of World Energy Law & Business | Google Scholar  

 10. S. Cassotta, M.M. Sokołowski (2022), “Regulatory models of community energy (CE) in a multi-regulatory approach: juxtaposing the global, the EU, the Japanese and Swedish cases”, European Energy and Environmental Law Review, 31(3): 189-199 | Google Scholar

 11. M. Wierzbowski, R. Galán-Vioque, E. Gamero Casado, M. Grzywacz, M.M. Sokołowski (2021), “Challenges and prospects of e-governance in Poland and Spain”, Electronic Government, an International Journal, 17(1): 1-26 | Google Scholar

 12. M.M. Sokołowski (2021), “Models of energy communities in Japan (enekomi): regulatory solutions from the European Union (rescoms and citencoms)”, European Energy and Environmental Law Review, 30(4): 149-159 | Google Scholar

 13. M.M. Sokołowski (2020), “Renewable and citizen energy communities in the European Union: how (not) to regulate community energy in national laws and policies”, Journal of Energy & Natural Resources Law, 38(3): 289-304 | Google Scholar

 14. M.M. Sokołowski (2020), “Laws and policies on electric scooters in the European Union: a ride to the Micromobility Directive?”, European Energy and Environmental Law Review, 29(4): 127-140 | Google Scholar

 15. M.M. Sokołowski (2020), “Regulation in the COVID-19 pandemic and post-pandemic times: day-watchman tackling the novel coronavirus”, Transforming Government: People, Process and Policy, 15 (2): 206-218 | Google Scholar

 16. M.M. Sokołowski (2019), “Renewable Energy Communities in the Law of the EU, Australia, and New Zealand”, European Energy and Environmental Law Review, 28(2): 34-46 | Google Scholar

 17. M.M. Sokołowski (2019), “When black meets green: a review of the four pillars of India’s energy policy”, Energy Policy, 130: 60-68 | Google Scholar

 18. M.M. Sokołowski (2018), “Burning out coal power plants with the Industrial Emissions Directive”, Journal of World Energy Law and Business, 11(3): 260-269 | Google Scholar

 19. M.M. Sokołowski (2018), “European law on the energy communities: a long way to a direct legal framework”, European Energy and Environmental Law Review, 27(2): 60-70 | Google Scholar

 20. M.M. Sokołowski (2017), “Własność intelektualna w energetyce – prawne uwarunkowania uzyskania patentu” [Intellectual property in the energy sector – legal conditions for obtaining a patent], Nowa Energia [New Energy], 2 | Google Scholar

 21. M.M. Sokołowski (2017), “Discovering the new renewable legal order in Poland: with or without wind?”, Energy Policy, 106: 68-74 | Google Scholar

 22. M.M. Sokołowski (2016), “Miejsce energetyki w planowaniu zagospodarowania przestrzennego polskiego morza” [The place of energy in planning the spatial development of the Polish sea], Nowa Energia [New Energy], 1 | Google Scholar

 23. M.M. Sokołowski (2015), “Local public energy utilities: a road to improving local energy security”, Network Industries Quarterly, 17(4) | Google Scholar

 24. M.M. Sokołowski (2014), “System gwarancji pochodzenia” [System of guarantees of origin], Czysta Energia [Clean Energy], 2 | Google Scholar

 25. M.M. Sokołowski (2013), “Energia chińskiego smoka. Próba zdefiniowania chińskiej polityki energetycznej” [The energy of a Chinese dragon. An attempt to define Chinese energy policy], Pisma Humanistyczne. Made in China – czyli rozmowy o Państwie Środka [Humanities Letters. Made in China – talks about the Middle Kingdom], IX | Google Scholar

 26. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2011), “W pościgu za ‘uciekającym przemysłem'” [In pursuit of the ‘escaping industry’], Ecomanager, 6 | Google Scholar

 27. R. Stankiewicz, M.M. Sokołowski (2011), “O niektórych aspektach udostępniania informacji publicznej przez podmioty dysponujące majątkiem publicznym” [About certain aspects of providing public information by entities possessing public property], Przegląd Prawniczy UW [University of Warsaw Law Review], 1-2 | Google Scholar

 28. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2011), “Analiza zapisów Mapy Drogowej Odbudowy Źródeł. Efektywnie o energetyce (cz. 4)” [The analysis of the provisions of the Road Map of Reconstruction of sources. Effectively on energy (part 4)], Energia i Budynek [Energy and Building], 7 | Google Scholar

 29. M.M. Sokołowski (2011), “Znaczenie gazownictwa dla realizacji wymagań europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej” [The importance of gas industry in meeting the requirements of the European climate and energy policy], Przegląd Gazowniczy [Gas Review], 2 | Google Scholar

 30. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2011), “The main frameworks of the National Programme for the Reduction of Emissions: towards the National Programme for Low-Emission Economic Development. The Public Board’s role”, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 4 | Google Scholar

 31. M.M. Sokołowski (2011), “Perspektywy dla ‘inteligentnych sieci'” [Prospects for ‘smart grids’], Ecomanager, 10 | Google Scholar

 32. M.M. Sokołowski (2010), “Kolegialny model ustrojowy organu jako droga do pełnej niezależności polskiego regulatora sektora energetycznego”[Collective system model of the administrative body as a way to full independence of the Polish energy sector’s regulator], Polityka Energetyczna [Energy Policy], 13 | Google Scholar

 33. M.M. Sokołowski (2010), “Społeczne wsparcie rządu, czyli głos ekspertów w kwestii redukcji emisji” [Public support by the government, or the voice of experts in the issue of the emissions’ reduction], Nowa Energia [New Energy], 3 | Google Scholar

 34. M.M. Sokołowski (2010), “Narodowy Program Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych” [National Program for the Reduction of Emissions], Czysta Energia [Clean Energy], 5 | Google Scholar

 35. M.M. Sokołowski (2010), “Ramy prawne dla energetyki jądrowej w Polsce [Legal framework for nuclear energy in Poland], Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego [Research Bulletin of the Student Scientific Society], 19 | Google Scholar

 36. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2010), “Analiza zapisów Mapy Drogowej Efektywności. Efektywnie o energetyce (cz. 1)” [The analysis of the Road Map on Energy Efficiency. Effectively of energy (part 1)], Energia i Budynek [Energy and Building], 7 | Google Scholar

 37. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2010), “Analiza zapisów Mapy Drogowej Energetyki Jądrowej. Efektywnie o energetyce (cz. 2)” [The analysis of the provisions of the Road Map of Nuclear Power. Effectively on energy (part 2)], Energia i Budynek [Energy and Building], 8 | Google Scholar

 38. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2010), “Ciepłownictwo – efektywny przegląd uwarunkowań i problemów” [District heating – an effective review of conditions and problems], Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja [Heat industry, heating, ventilation], 11 | Google Scholar

 39. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2010), “Analiza zapisów Mapy Drogowej Odnawialnych Źródeł Energii. Efektywnie o energetyce (cz. 3)” [The analysis of the provisions of the Road Map on Renewable Energy Sources. Efficiently on energy (part 3)], Energia i Budynek [Energy and Building], 9 | Google Scholar

 40. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2010), “Rozwój sieci elektroenergetycznych w Polsce w kontekście uregulowań pakietu klimatyczno-energetycznego” [Development of power grids in Poland in the context of the climate and energy package], Acta Energetica, 3 | Google Scholar

 41. M.M. Sokołowski (2009), “Instytucja kontroli w polskim prawie energetycznym na przykładzie art. 11 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne” [The institution of control in Polish energy law based on the example of article 11(4) of Energy Law Act], Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki [Bulletin of the Energy Regulatory Office]4 | Google Scholar

Publication Icon

Chapters (42)

Expand/collapse publication type icon
 1. M.M. Sokołowski, A. Visvizi (2023), “Exploring the smart cities – energy communities nexus”. In Routledge Handbook of Energy Communities and Smart Cities, eds. M.M. Sokołowski, A. Visvizi, Routledge, Abingdon-New York | Google Scholar

 2. P. Mikusek, M.M. Sokołowski (2023), “To solve a problem, it must first be named: A register of regulatory barriers to energy communities”. In Energy Cooperatives in Selected Countries of the World: Legal and Economic Aspects, eds A. Suchoń, T. Marzec, Adam Mickiewicz University Press, Poznań | Google Scholar

 3. M.M. Sokołowski (2023), “From gas to biogas from biowaste: heating, power generation, and cogeneration”. In Law in the EU’s Circular Energy System, eds L. de Almeida, J. van Zeben, Edward Elgar, Cheltenham | Google Scholar

 4. M.M. Sokołowski (2023), “Enforcing energy justice through the legal system: a cascade of four conditions”. In The Power of Energy Justice & the Social Contract, eds R.J. Heffron, L. de Fontenelle, Palgrave Macmillan, Cham | Google Scholar

 5. M.M. Sokołowski (2022), “Artificial intelligence and climate-energy policies of the EU and Japan”. In Regulating artificial intelligence in industry, ed. Damian M. Bielicki, Routledge, Abingdon-New York | Google Scholar

 6. M.M. Sokołowski (2021), “Prawo administracyjne wobec sztucznej inteligencji: nowe spojrzenie na klasyczne instytucje” [Administrative law and artificial intelligence: a new look at classic institutions], [w:] Kryzys, stagnacja, renesans? Prawo administracyjne przyszłości. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Jagielskiego [Crisis, stagnation, renaissance? Administrative law of the future. Jubilee Anniversary Publication of Professor Jacek Jagielski], eds M. Wierzbowski, J. Piecha, P. Gołaszewski, M. Cherka, Wolters Kluwer, Warsaw | Google Scholar

 7. M.M. Sokołowski (2021), “Energy efficiency at energy production level: promoting combined heat and power”. In Energy law, climate change and the environment, eds M.M. Roggenkamp, K.J. de Graaf, R.C. Fleming, Edward Elgar Publishing, Cheltenham | Google Scholar

 8. M. Grzywacz, M.M. Sokołowski, M. Wierzbowski (2020), “Ramy i bariery prawne magazynowania energii wobec rosnącego wykorzystania magazynów energii elektrycznej na świecie” [Framework and legal barriers of energy storage in view of the growing use of electricity storage in the world]. In Państwo a gospodarka. Zasady – instytucje – procedury. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Bożenie Popowskiej [The state and the economy. Principles  institutions  procedures. Jubilee Anniversary Publication dedicated to Professor Bożena Popowska], eds P. Lissoń, M. Strzelbicki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań | Google Scholar

 9. M.M. Sokołowski (2020), “Balancing energy regulation: a day-watchman approach”. In Economic freedom and market regulation: in search of proper balance, ed. R. Grzeszczak, Nomos, Baden-Baden | Google Scholar

 10. M.M. Sokołowski (2019), “Wydawanie zaświadczeń” [Issuing certificates]. In Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne [Administrative and court-administrative proceedings], ed. M. Wierzbowski, C.H. BECK, Warsaw | Google Scholar

 11. M.M. Sokołowski (2018), “Miejsce prawa energetycznego w systemie polskiego prawa administracyjnego” [Place of energy law in the system of Polish administrative law]. In Prawo administracyjne dziś i jutro [Administrative law today and tomorrow], eds J. Jagielski, M. Wierzbowski, Wolters Kluwer Polska, Warsaw | Google Scholar

 12. M.M. Sokołowski (2018), “Regulatory dilemma: between deregulation and overregulation”. In Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu [Administrative law facing contemporary challenges: Jubilee Anniversary Publication dedicated to Professor Marek Wierzbowski], eds J. Jagielski, D. Kijowski, M. Grzywacz, C.H. BECK, Warsaw | Google Scholar

 13. M.M. Sokołowski (2017), “Aksjologia europejskiego prawa energetycznego” [Axiology of European energy law]. In Aksjologia prawa administracyjnego [Axiology of administrative law], ed. J. Zimmermann, vol. 2, C.H. BECK, Warsaw | Google Scholar

 14. M.M. Sokołowski (2016), “China, energy, policy, evolution, revolution: questions and answers”. In Economic and energy stability in Asia. Perspectives and scenarios, ed. J. Marszałek-Kawa, A. Marszałek, Toruń | Google Scholar

 15. M.M. Sokołowski (2016), “Nielegalny pobór energii i inne nieuprawnione działania wymierzone w prawidłową dostawę energii elektrycznej – przegląd światowego ustawodawstwa” [Illegal energy consumption and other unauthorized activities targeting the proper supply of electricity – a review of world legislation]. In Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. Studium prawne [Interdisciplinary problems of illegal energy consumption. Legal study], ed. A. Walaszek-Pyzioł, C.H. BECK, Warsaw | Google Scholar

 16. M.M. Sokołowski (2016), “Wybrane zagadnienia prawne działalności samorządu terytorialnego w zakresie energetyki” [Selected legal issues of a territorial self-government’s activities in the field of energy]. In Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i granice jej prowadzenia [Economic activity of local government units. Admissibility and the limits of its conduct], eds M. Stec, M. Mączyński, Wolters Kluwer Polska, Warsaw | Google Scholar

 17. M.M. Sokołowski (2015), “Priorities of energy policy of Japan under Abenomics”. In Opportunities for cooperation between Europe and Asia, eds M. Sitek, M. Łęski, WSGE, Józefów | Google Scholar

 18. M.M. Sokołowski (2014), “Noty do Art. 12 – 15” [Notes on Articles 12 -15]. In Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: komentarz [Commentary on the Act on collective water supply and collective sewage disposal]ed. M. Pawełczyk, Ius Publicum, Warsaw | Google Scholar

 19. M.M. Sokołowski (2014), “Umowa o poprawę efektywności energetycznej – zagadnienia wybrane” [Energy performance contract – selected issues]. In Nowe typy usług w działalności gospodarczej [New types of services in business activity], eds A. Walaszek-Pyzioł, T. Długosz, DIFIN, Warsaw | Google Scholar

 20. M.M. Sokołowski (2014), “Podstawy prawne poprawy efektywności energetycznej w Unii Europejskiej” [Legal basis for the improvment of energy efficiency in the European Union]. In Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska w prawie energetycznym [Infrastructural investments and environmental protection in energy law], eds K. Ziemski, P. Lissoń, WN UAMPoznań | Google Scholar

 21. M.M. Sokołowski (2014), “Developments of the energy policy of China: a long march not a short run”. In Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century, eds M. Sitek, M. Łęski, WSGE, Józefów | Google Scholar

 22. M.M. Sokołowski (2013), “Wykorzystanie instytucji kontroli przez Ministra Gospodarki” [The use of the institution of control by the Minister of Economy]. In Kontrola działalności gospodarczej [Control of business activity]eds M. Pawełczyk, R. Stankiewicz, OBSL KRRP, Warsaw | Google Scholar

 23. M.M. Sokołowski (2013), “Rozważania o istocie współczesnej regulacji”[Considerations on the essence of modern regulation]. In Regulacja innowacja w sektorze energetycznym [Regulation: innovation in the energy sector], ed. A. Walaszek-Pyzioł, C.H. BECK, Warsaw | Google Scholar

 24. M.M. Sokołowski (2013), “Oddziały przedsiębiorcy zagranicznego w energetyce i prawie energetycznym” [Branches of a foreign entrepreneur in energy sector and energy law]. In Przedsiębiorca zagraniczny w Polsce. Aspekty prawne [Foreign entrepreneur in Poland. Legal aspects]eds M. Pawełczyk, R. Stankiewicz, MITEK, Bydgoszcz | Google Scholar

 25. M.M. Sokołowski, E. Figiel, J. Negowska, K. Obara (2012), “Zasady opracowywania Rządowego Programu Rezerw Strategicznych” [Rules of elaborating the Governmental Strategic Reserve Programme]In ​​​Ustawa o rezerwach strategicznych: Komentarz [Commentary on the Strategic Reserves Act],  eds P. Ligenza, M. Pawełczyk, R. Stankiewicz, IURIS, Poznań | Google Scholar

 26. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2012), “Potrzeba przebudowy systemu wsparcia w świetle wymagań europejskiej polityki energetycznej” [The need to reconstruct the support system in the light of the European energy policy’s requirements]. In Energetyka a samorząd. Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce [Energy industry and local government. Legal conditions for the development of local energy in Poland], ed. K.M. Ziemski, WN UAM, PoznańGoogle Scholar

 27. M.M. Sokołowski (2012), “Radca prawny w prawie energetycznym” [Legal adviser in energy law], in Publicznoprawny status radcy prawnego [Public-law status of a legal advisor], eds M. Pawełczyk, R. Stankiewicz, OBSL KRRP, Warsaw | Google Scholar

 28. M.M. Sokołowski (2012). “Wyzwania współczesnej energetyki, a programowanie aktywności organów administracji. Studium wybranych przypadków” [Challenges of modern energy vs. programming of the activity of administrative bodies. A study of selected cases]In Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego [Selected nodal issues of contemporary energy law]ed. A. Walaszek-Pyzioł, AT, Krakow | Google Scholar

 29. M.M. Sokołowski (2012), “Test konkurencji w energetyce. Wybór probierza” [Competition test in the energy sector. Selection of the gauge]. In Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych [Competition and consumer protection in the law of infrastructural sectors], ed. T. Długosz, AT, Krakow | Google Scholar

 30. M.M. Sokołowski (2012), “Energy as a conflict trigger. Comparative analysis of international disputes in the Middle East with energy relations in the background”. In International disputes – a challenge for the contemporary world, eds A. Garnuszek, A. Surma, L. Mazur, WPiA UW, Warsaw | Google Scholar

 31. M.M. Sokołowski (2011), “Prawne uwarunkowania rynku dzieł sztuki w Polsce – wybrane zagadnienia” [Legal conditions of the art market in Poland – selected issues]. In Rynek dzieł sztuki. Aspekty prawne [The art market. Legal aspects], eds W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer Polska, Warsaw | Google Scholar

 32. M.M. Sokołowski (2011), “Konstytucyjne podstawy państwowego bezpieczeństwa energetycznego – analiza porównawcza uregulowań polskich i międzynarodowych” [Constitutional basis of state energy security – comparative analysis of Polish and international regulations]. In Konstytucja RP, a stosunki międzynarodowe [Polish Constitution and international relations], eds E. Grzęda, Ł. Zbyszyński, AT Group, Krakow | Google Scholar

 33. M.M. Sokołowski (2011), “Prawny wymiar elektroenergetycznych inwestycji sieciowych w Polsce” [Legal dimension of electricity grid investments in Poland]. In Kierunki rozwoju prawa administracyjnego [Directions of administrative law development], ed. R. Stankiewicz, WUW, Warsaw | Google Scholar

 34. M.M. Sokołowski, R. Stankiewicz (2011), “Ku instytucjonalizacji europejskiej regulacji – wnioski płynące z analizy ram ustrojowych Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki” [Towards the institutionalisation of European regulation – conclusions from the analysis of the political framework of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators]. In Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym [Issues of Polish and foreign law in historical, practical, and theoretical terms]eds B. Bieńkowska, D. Szafrański, vol. III, C.H. BECK, Warsaw | Google Scholar

 35. M.M. Sokołowski (2011), “Bezpieczeństwo energetyczne w polskim systemie prawnym” [Energy security in the Polish legal system]in Bezpieczeństwo współczesnego świata – informatyka, technika, gospodarka [Security of the modern world – IT, technology, economy], ed. Z. Dziemianko, MAIUSCULA, Poznań | Google Scholar

 36. M.M. Sokołowski (2011), “Prawny aspekt przyłączenia do sieci elektroenergetycznej sportowych obiektów infrastrukturalnych. Wnioski w kontekście organizacji Euro 2012” [The legal aspect of connecting sport infrastructural objects to the grid. Conclusions in the context of Euro 2012 organisation]. In Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją [Sport and tourism law – between regulation and deregulation], eds M. Kaliński, M. Koszowski, vol. 2, AT, Krakow | Google Scholar

 37. M.M. Sokołowski (2010), “Prawne środki przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa energetycznego” [Legal measures to counteract the threat for energy security], In Współczesne problemy prawa energetycznego. Bezpieczeństwo-Konkurencja-Ochrona Środowiska [Contemporary problems of energy law. Security-Competition-Environmental Protection], eds M. Wierzbowski, R. Stankiewicz, LexisNexis, Warsaw | Google Scholar

 38. M.M. Sokołowski (2010), “Rada Gabinetowa w polskim porządku konstytucyjnym. Teoretyczny zarys instytucji i jej praktyczne wykorzystanie po roku 1989” [Cabinet Council in the Polish constitutional order. Theoretical outline of the institution and its practical use after 1989]In 20 lat Wolnej Polski w oczach studentów [20 years of Free Poland in the eyes of students], eds T. Kozłowski, T. Zych, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warsaw | Google Scholar

 39. M.M. Sokołowski (2010), “W stronę polskiej polityki klimatyczno-energetycznej” [Towards Polish climate-energy policy]. In Polska polityka energetyczna – wczoraj, dziś, jutro [Polish energy policy – yesterday, today, tomorrow]URE, Warsaw | Google Scholar

 40. F. Elżanowski, M.M. Sokołowski (2010), “Budowa elektrowni i elektrowni jądrowej jako szczególny przypadek procesu inwestycyjnego” [Construction of a nuclear power plant as a special case of the investment process]. In Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, eds M. Cherka, F. Elżanowski, M. Swora, K. Wąsowski, Wolters Kluwer Polska, Warsaw | Google Scholar

 41. F. Elżanowski, M.M. Sokołowski (2010), “Proces inwestycyjny w kontekście ‘pakietu klimatyczno-energetycznego’ Unii Europejskiej” [The investment process in the context of the ‘climate and energy package’ of the European Union]In Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym [Energy sector and environmental protection in the investment process], eds M. Cherka, F. Elżanowski, M. Swora, K. Wąsowski, Wolters Kluwer Polska, Warsaw | Google Scholar

 42. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2010), “Identyfikacja barier i problemów związanych z polską energetyką odnawialną jako wybór relewantnej informacji dla rządu, społeczeństwa i gospodarki” [Identification of barriers and problems related to the Polish renewable energy industry as a selection of relevant information for the government, society and economy]. In Zarządzanie informacja i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej [Information and energy management in the European Union’s security system], eds B. Sitek, R. Trzaskalik, WSGE, Józefów | Google Scholar

News

Read more news...

I am Maciej, I will help

Contact me