dr Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
Publikacje zdjecie dr Maciej M. Sokołowski
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Publikacje

dr Maciej M. Sokołowski

LISTA PUBLIKACJI (66 pozycji)

 1. Monografie (3 pozycje):
 • Regulation in the European electricity sector, Abingdon-New York 2016.
 • Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wybrane zagadnienia infrastrukturalne (red. wraz z M. Pawełczykiem), Toruń 2013.
 • Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wnioski dla energetyki (red. wraz z F. Elżanowskim), Toruń 2011.
 1. Komentarze (2 pozycje):
 • Komentarz do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (współautor wraz z M. Jankowska, M. Pawełczyk, B. Pikiewicz,
  W. Ulanowski, R. Walczak), Warszawa 2014.
 • Komentarz do ustawy o rezerwach strategicznych (współautor),
  P. Ligenza, M. Pawełczyk, R. Stankiewicz (red.), Poznań 2012.
 1. Raporty naukowe (4 pozycje):
 • District heating in the EU´s comprehensive assessment under energy efficiency directive, InnoHeat Report, Malmö 2014.
 • Wyzwania regulacyjne polskiej energetyki, Warszawa 2013.
 • Inwestycje w polskiej energetyce, Warszawa 2013.
 • Energy markets in the Baltic Sea Region, Göteborg 2013.
 1. Artykuły naukowe (57 pozycji):
 • Regulatory Dilemma: Between Deregulation and Overregulation, [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018.
 • Miejsce prawa energetycznego w systemie polskiego prawa administracyjnego, [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro, Warszawa 2018.
 • Burning out coal power plants with the Industrial Emissions Directive, "Journal of World Energy Law and Business", vol. 11, iss. 3, 2018: pp. 1-10, doi: 10.1093/jwelb/jwy008.
 • European Law on the Energy Communities: a Long Way to a Direct Legal Framework, "European Energy & Environmental Law Review", vol.27, iss. 2, April 2018: pp. 60-70.
 • Aksjologia europejskiego prawa energetycznego, [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, t. 2, Warszawa 2017.
 • Discovering the new renewable legal order in Poland: with or without wind?, "Energy Policy", vol. 106, July 2017: pp. 68–74.
 • Własność intelektualna w energetyce - prawne uwarunkowania uzyskania patentu, "Nowa Energia", 2/2017.
 • Wybrane zagadnienia prawne działalności samorządu terytorialnego w zakresie energetyki, [w:] M. Stec, M. Mączyński (red.), Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i granice jej prowadzenia, Warszawa 2016.
 • Nielegalny pobór energii i inne nieuprawnione działania wymierzone w prawidłową dostawę energii elektrycznej – przegląd światowego ustawodawstwa, [w:] A. Walaszek-Pyzioł (red.), Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. Studium prawne, Warszawa 2016.
 • China, energy, policy, evolution, revolution: Questions and answers, [in:] J. Marszałek-Kawa (ed.), Economic and energy stability in Asia. Perspectives and scenarios, Toruń 2016.
 • Miejsce energetyki w planowaniu zagospodarowania przestrzennego polskiego morza, "Nowa Energia", 1/2016.
 • Local Public Energy Utilities: A Road to Improving Local Energy Security, [in:] Local utilities and public services in Europe: challenges and opportunities, "Network Industries Quarterly", vol. 17, no. 4, 2015.
 • Priorities of Energy Policy of Japan under Abeonomics, [in:] M. Sitek, M. Łęski (eds), Opportunities for cooperation between Europe and Asia, Józefów 2015.
 • Developments of the Energy Policy of China: A Long March not a Short Run, [in:] M. Sitek, M. Łęski (eds), Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century, Józefów 2014.
 • Podstawy prawne poprawy efektywności energetycznej w Unii Europejskiej,
  [w:] K. Ziemski, P. Lissoń (red.), Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska w prawie energetycznym, Poznań 2014.
 • Umowa o poprawę efektywności energetycznej - zagadnienia wybrane,
  [w:] A. Walaszek-Pyzioł, T. Długosz (red.), Nowe typy usług w działalności gospodarczej, Warszawa 2014.
 • System gwarancji pochodzenia, "Czysta Energia" 2014, nr 2.
 • Oddziały przedsiębiorcy zagranicznego w energetyce i prawie energetycznym, [w:]
  M. Pawełczyk, R. Stankiewicz (red.), Przedsiębiorca zagraniczny w Polsce. Aspekty prawne, Poznań 2013.
 • Energia chińskiego smoka. Próba zdefiniowania chińskiej polityki energetycznej, [w:] A. Kandzia, M. Kucharski, T. Okraska (red.), Pisma Humanistyczne. Made in China - czyli rozmowy o Państwie Środka, Katowice 2013.
 • Rozważania o istocie współczesnej regulacji, [w:] A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja innowacja w sektorze energetycznym, Warszawa 2013.
 • Wykorzystanie instytucji kontroli przez Ministra Gospodarki, [w:] M. Pawełczyk,
  R. Stankiewicz (red.), Kontrola działalności gospodarczej, Warszawa 2013.
 • Energy as a conflict trigger. Comparative analysis of international disputes in the Middle East with energy relations in the background, [in:] International disputes - a challenge for the contemporary world, Warsaw 2012.
 • Test konkurencji w energetyce. Wybór probierza, [w:] T. Długosz (red.), Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych, Kraków 2012.
 • Wyzwania współczesnej energetyki, a programowanie aktywności organów administracji. Studium wybranych przypadków, [w:] A. Walaszek-Pyzioł (red.), Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego, Kraków 2012.
 • Radca prawny w prawie energetycznym, [w:] M. Pawełczyk, R. Stankiewicz (red.), Publicznoprawny status radcy prawnego, Warszawa 2012.
 • Potrzeba przebudowy systemu wsparcia w świetle wymagań europejskiej polityki energetycznej (wraz z K. Żmijewskim), [w:] K.M. Ziemski (red.), Energetyka a samorząd. Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce, Poznań 2012.
 • Prawny wymiar elektroenergetycznych inwestycji sieciowych w Polsce,
  [w:] R. Stankiewicz (red.), Kierunki rozwoju prawa administracyjnego,
  Warszawa 2011.
 • Konstytucyjne podstawy państwowego bezpieczeństwa energetycznego - analiza porównawcza uregulowań polskich i międzynarodowych, [w:] E. Grzęda, Ł. Zbyszyński (red.), Konstytucja RP, a stosunki międzynarodowe, Kraków 2011.
 • Perspektywy dla "inteligentnych sieci", "Ecomanager" 2011, nr 10.
 • Prawny aspekt przyłączenia do sieci elektroenergetycznej sportowych obiektów infrastrukturalnych. Wnioski w kontekście organizacji Euro 2012, [w:] M. Koszowski (red.), Prawo sportowe i turystyczne - między regulacją a deregulacją, t. II,
  Kraków 2011.
 • Bezpieczeństwo energetyczne w polskim systemie prawnym, [w:] Z. Dziemianko (red.), Bezpieczeństwo współczesnego świata - informatyka, technika, gospodarka, Poznań 2011.
 • The Main Frameworks of the National Programme for the Reduction of Emissions: Towards the National Programme for Low-Emission Economic Development.
  The Public Board?s Role
  (wraz z K. Żmijewski), "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies" vol. 4, 2011.
 • Znaczenie gazownictwa dla realizacji wymagań europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej, "Przegląd gazowniczy" 2011, nr 2.
 • Analiza zapisów Mapy Drogowej Odbudowy źródeł. Efektywnie o energetyce (cz.4) (wraz z K. Żmijewskim), "Energia i Budynek" 2011, nr 7.
 • O niektórych aspektach udostępniania informacji publicznej przez podmioty dysponujące majątkiem publicznym (wraz z R. Stankiewiczem), "Przegląd Prawniczy UW" 2011, nr 1-2.
 • Ku instytucjonalizacji europejskiej regulacji - wnioski płynące z analizy ram ustrojowych Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
  (wraz z R. Stankiewiczem), [w:] B. Bieńkowska, D. Szafrański (red.) Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym, cz. III, Warszawa 2011.
 • W pościgu za "uciekającym przemysłem" (wraz z K. Żmijewskim), "Ecomanager" 2011, nr 6.
 • Rozwój sieci elektroenergetycznych w Polsce w kontekście uregulowań pakietu klimatyczno-energetycznego, (wraz z K. Żmijewskim), "Acta Energetica" 2010, nr 3.
 • Analiza zapisów Mapy Drogowej Odnawialnych Źródeł Energii. Efektywnie
  o energetyce
  (cz.3), (wraz z K. Żmijewskim), "Energia i Budynek" 2010, nr 9.
 • Identyfikacja barier i problemów związanych z polską energetyką odnawialną, jako wybór relewantnej informacji dla rządu, społeczeństwa i gospodarki
  (wraz z K. Żmijewskim), Józefów 2010.
 • Ciepłownictwo - efektywny przegląd uwarunkowań i problemów
  (
  wraz z K. Żmijewskim), "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" 2010, nr 12.
 • Proces inwestycyjny w kontekście "pakietu klimatyczno-energetycznego" Unii Europejskiej (wraz z F. Elżanowskim), [w:] M. Cherka, F. Elżanowski, M. Swora,
  K. Wąsowski (red.), Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Warszawa 2010.
 • Budowa elektrowni i elektrowni jądrowej jako szczególny przypadek procesu inwestycyjnego (wraz z F. Elżanowskim), [w:] M. Cherka, F. Elżanowski, M. Swora,
  K. Wąsowski (red.), Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Warszawa 2010.
 • Prawne uwarunkowania rynku dzieł sztuki w Polsce - wybrane zagadnienia,
  [w:] W. Kowalski, K. Zalasińska (red.), Rynek dzieł sztuki, Warszawa 2010.
 • Analiza zapisów Mapy Drogowej Energetyki Jądrowej. Efektywnie o energetyce (cz.2) (wraz z K. Żmijewskim), "Energia i Budynek" 2010, nr 8.
 • Analiza zapisów Mapy Drogowej Efektywności. Efektywnie o energetyce (cz.1)
  (wraz z K. Żmijewskim), "Energia i Budynek" 2010, nr 7.
 • Narodowy Program Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych, "Czysta Energia" 2010,
  nr 5.
 • Społeczne wsparcie rządu, czyli głos ekspertów w kwestii redukcji emisji, "Nowa Energia" 2010, nr 3.
 • Ramy prawne dla energetyki jądrowej w Polsce, Energia-Ekologia-Etyka,
  Kraków 2010.
 • W stronę polskiej polityki klimatyczno-energetycznej, [w:] Polska polityka energetyczna - wczoraj, dziś, jutro, Warszawa 2010.
 • Kolegialny model ustrojowy organu jako droga do pełnej niezależności polskiego regulatora sektora energetycznego, "Polityka Energetyczna" 2010, t. 13.
 • Rada Gabinetowa w polskim porządku konstytucyjnym. Teoretyczny zarys instytucji
  i jej praktyczne wykorzystanie po roku 1989,
  [w:] T. Kozłowski, T. Zych (red.),
  20 lat Wolnej Polski w oczach studentów, Warszawa 2010.
 • Prawne środki przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa energetycznego,
  [w:] M. Wierzbowski, R. Stankiewicz (red.) Współczesne problemy prawa energetycznego. Bezpieczeństwo-Konkurencja-Ochrona Środowiska, Warszawa 2010.
 • Instytucja kontroli w polskim prawie energetycznym na przykładzie art. 11 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2009, nr 4.
 • Ryszarda Kapuścińskiego metafory świata (wraz z M. Sokołowskim),
  [w:] M. Sokołowski (red.), Ryszard Kapuściński. Próba portretu, Warszawa 2008.
 • Między szacunkiem, a skandalem. Polskie symbole narodowe w ujęciu medialnym,
  [w:] M. Sokołowski (red.), (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje,
  t. II, Olsztyn 2007.
 • Sztuka faktu, czyli życie ciekawsze niż najciekawsza powieść, "Media - Kultura - Komunikacja Społeczna" 2006, nr 2.