dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

O konstytucyjnych podstawach bezpieczeństwa energetycznego - referat w Krakowie

Utworzono niedziela, 13 marzec 2011

Maciej M. Sokołowski wziął udział w Konferencję Naukowej Konstytucja RP a stosunki międzynarodowe, która odbyła się 11 marca 2011 r. w Krakowie.

Maciej M. Sokołowski wygłosił referat "Konstytucyjne podstawy państwowego bezpieczeństwa energetycznego – analiza porównawcza uregulowań polskich i międzynarodowych". Prezentacja z referatu jest dostępna w dziale Opracowania.

W dobie XXI w. – ery postępu cywilizacyjnego i rozwoju nowych technologii napędzających światową gospodarkę – postulat zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przyłożony do skali interesu narodowego zajmuje miejsce zbliżone do postulatu osiągnięcia stanu „państwa dobrobytu”, utrzymywania „zrównoważonego rozwoju”, czy nawet silnie z nim skorelowanego postulatu zapewnienia „bezpieczeństwa państwowego”. Waga ideowa tego postulatu jest zatem porównywalna do najistotniejszych pryncypiów politycznych i gospodarczych każdego państwa.

Uwarunkowania te wpływają na konieczność właściwego ugruntowania postulatu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w systemie prawnym. Jego ważkość i znaczenie, w założeniu wzorcowym, wymusza adekwatność poziomu regulacji prawnych właściwych. W teorii rozumieć to należy przez zasadność stworzenia odpowiedniej podstawy prawnej dla analizowanej materii, w tym tej rangi zasadniczej – konstytucyjnej.

W praktyce w różnych porządkach prawnych obszar bezpieczeństwa energetycznego normowany jest różnie. Różnorodność ta przejawia się w zarówno w hierarchicznym funkcjonowaniu tej kwestii w danym systemie prawnym (w tym przede wszystkim konstytucyjnym oraz ustawowym), czy formalnym (literalnym) odniesieniu się przez ustawodawcę do opisywanego postulatu lub możliwości odnalezienia go na drodze wykładni ogólnych regulacji prawnych.

Maciej M. Sokołowski